Deze voorwaarden zijn van Gevelrestauratie, klus en voegbedrijf Mark Vinkes en zijn gedeponeerd februari 2007

 

ARTIKEL 1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.

 

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door gevelrestauratie-, klus- en voegbedrijf Mark Vinkes, gevestigd te Wilhelminaoord, hierna te noemen Mark-Jan Vinkes c.q. Vinkes aangegaan. 1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Vinkes zijn algemene voorwaarden. 1-3 Bijzondere afwijkende bepalingen ten opzichte van Vinkes zijn voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 1-4 De werkzaamheden worden ofwel in daggeldwerk (regiewerk) ofwel in aangenomen werk uitgevoerd.

 

ARTIKEL 2 AANGENOMEN WERK.

 

2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschiedde volgens een gelijktijdig ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maat en of kleur afwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling. 2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen. 2-3 Tenzij anders is overeengekomen is Vinkes gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN.

 

3-1 Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3-2 Mondelinge aanbiedingen door Vinkes of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, Tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 4 AFSPRAKEN.

 

4-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Vinkes binden de laatste niet, voor zover ze door Vinkes niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

ARTIKEL 5 OVEREENKOMST.

 

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Vinkes door zijn schriftelijke bevestiging. 5-2 elke met Vinkes aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Vinkes van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Vinkes zonodig informatie betreffende hem opvraagt. 5-3 gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten en dergelijke alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen en dergelijke door Vinkes bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Vinkes niet bindend en worden ten goede trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen en dergelijke noch worden gekopieerd, nog aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

 

ARTIKEL 6 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTRACTPARTIJEN EN/OF DERDEN.

 

6-1 Vinkes aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden vanalgemene contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 6-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Vinkes onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. 6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Vinkes aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

ARTIKEL 7 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

 

7-1 Op alle door Vinkes verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Vinkes. 7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Vinkes en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 7-3 Voor elk in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €10.000 (zegge schrijven tienduizend euro) onverminderd het recht van Vinkes om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN VAN VINKES


8-1 Vinkes is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. 8-2 Vinkes aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig worden verleend.

 

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER.

 

9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Vinkes tijdig kan beschikken; A. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) een en ander op aanwijzing van Vinkes. B. over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd. C. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen. D. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie. E. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en waterleidingen. F. over veiligheidsmensen bij werkzaamheden aan wegen. 9-2 De opdrachtgever is verplicht zonder aanspraak op vergoeding water, gas, elektriciteit en opslagruimte voor materialen ed. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn. 9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorgehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. 9-4 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Vinkes voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 10 PRIJZEN.

 

10-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen. 10-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaal prijzen kunnen worden doorberekend. 10-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

 

ARTIKEL 11 MEER EN MINDER WERK.

 

11-1 Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 11-2 Meer en minder werk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen komt voor verrekening in aanmerking. 11-3 Door Vinkes te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 11-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A: 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 12 MATERIALEN.

 

12-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. 12-2 Goederen die Vinkes tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening. 12-3 Geringe afwijking in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. 12-4 Ondergeschikte veranderingen (bijv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Vinkes doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

 

ARTIKEL 13 UITBESTEDING WERK AAN DERDEN.

 

13-1 Opdrachtgever machtigt Vinkes om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

ARTIKEL 14 ANNULEREN


14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Vinkes reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Vinkes als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 deel van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Vinkes te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. 14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Vinkes zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 14-3 Het al of niet verlenen van subsidie en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij als dan tussen opdrachtgever en Vinkes schriftelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 15 OPLEVERINGSTERMIJNEN.

 

15-1 Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij benadering. 15-2 De oplevertermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Vinkes geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen. 15-3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan de goederen voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking opgeslagen.

 

ARTIKEL 16 OPLEVERING.

 

16-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Vinkes dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen. 16-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreed, welke Vinkes niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “overmacht “ genoemd.

 

ARTIKEL 17 REKLAME .

 

17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Vinkes terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Vinkes wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 17-2 Vinkes dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 17-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 17-4 Indien de reclame naar het oordeel van Vinkes c.q. de onafhankelijke deskundige zal Vinkes een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. Vinkes is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

 

ARTIKEL 18 AANSPRAKELIJKHEID.

 

18-1 Vinkes is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: A: overmacht zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; B: daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem tewerk zijn gesteld. 18-2 Vinkes is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden. Voorzover ontstaan door grove schuld van Vinkes of van hen die door Vinkes tewerk zijn gesteld op de aan Vinkes opgedragen werk(en). 18-3 Vinkes zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. 18-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdrachtbenodigd zijn,op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Vinkes.

 

ARTIKEL 19 OVERMACHT.

 

19-1 buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade,vorst en andere omstandigheden zoals natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, terroristische aanslagen of dreiging daarvan, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Vinkes of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door de leveranciers van Vinkes, ex en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Vinkes, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een aanwijzing in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Vinkes overmacht op, die Vinkes ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 19-2 Vinkes is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter zijner eigen beoordeling, om of op de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

ARTIKEL 20 EIGENDOMSVOORBEHOUD


20-1 Zolang Vinkes geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Vinkes. 20-2 Vinkes heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

ARTIKEL 21 WANPRESTATIE EN ONTBINDING


21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige in gebreke stelling vereist is. 21-2 Onverminderd het bepaalde in het burgerlijk wetboek zal Vinkes in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen, zulks ter zijner keuze. 21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Vinkes eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft gekregen, zijn onroerende goederen in beslag genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Vinkes op zijn opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

ARTIKEL 22 BETALINGEN


22-1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 22-2 Indien betalingen in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden dertig dagen na de dag waarop Vinkes de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 22-3 Vinkes is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzenden van de facturen. 22-4 Vinkes is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van de advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 22-5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75 (zegge schrijven vijfenzeventig euro). Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Vinkes zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

 

ARTIKEL 23 GESCHILLEN


23-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de woon c.q. vestigingsplaats van Vinkes, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Noot: Daar waar in de voorwaarden de mannelijke vorm is gebruikt dient tevens de vrouwelijke vorm te worden gelezen.